แนวทางการบริหารการจัดการโรงเรียนสู่คุณภาพ


การบริหารจัดการโรงเรียน  หมายถึง  การบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพของโรงเรียน  โดยมีเป้าหมายสำคัญในการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน
ให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นบ้านที่มีคุณภาพได้มาตรฐานทางการศึกษาของชาติและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น  เป็นที่ยอมรับและศรัทธาของนักเรียน 
ผู้ปกครองและชุมชน  โดยมีผลมาจากแนวทางการบริหารการจัดการโรงเรียนสู่คุณภาพ  คือหลักการบริหารจัดการ  วัตถุประสงค์ของโรงเรียน  พันธะกิจโรงเรียน 
กลยุทธ์ของโรงเรียน  เงื่อนไขความสำเร็จ  โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.หลักการบริหารจัดการ
หลักการบริหารจัดการ  หมายถึง  แนวคิด  หลักการบริหารจัดการโรงเรียน  ได้แก่  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
การบริหารแบบมีส่วนร่วม และบริหารผลสำเร็จอย่างสมดุล การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  หมายถึง  การบริหารราชการที่เป้าหมาย  ให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น  มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ
ให้ทันต่อเหตุการณ์  ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก  ได้รับการตอบสนองความต้องการ  และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ
                การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  หมายถึง  การบริหารการจัดการตามความต้องการและจำเป็นของสถานศึกษา  โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ร่วมคิด  ร่วมตัดสินใจ  ร่วมทำ  และร่วมประเมิน  โดยใช้หลักการกระจ่ายอำนาจไปยังสถานศึกษา 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ  ด้านงบประมาณ  ด้านการบริหารบุคคล 
และด้านบริหารทั่วไป  บนพื้นฐานของหลักการมีส่วนร่วม  หลักการคืนอำนาจการจัดการศึกษาให้ประชาชน  หลักการบริหารตนเอง  และหลักการตรวจสอบและถ่วงดุล
การบริหารแบบมีส่วนร่วม  หมายถึง  การบริจัดการศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจ  ใช้ความคิดสร้างสรรค์  และความเชี่ยวชาญ
ในการแก้ปัญหาโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของแนวคิด  การแบ่งอำนาจหน้าที่การบริหารให้ผู้ใต้บังคับบัญชา  ในอีกประเด็นหนึ่ง  เป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
บริหาร  เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือ  ร่วมแรง  ร่วมใจ  และร่วมดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุตามเป้าประสงค์ที่กำหนด การบริหารผลสำเร็จอย่างสมดุล  หมายถึง 
การบริหารการศึกษาประกอบด้วย  4  มุมมอง  คือ  มุมมองด้านนักเรียน มุมมองด้านกระบวนการจัดการศึกษาภายในโรงเรียน  มุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา 
และมุมมองด้านงบประมาณและทรัพยากร  และทั้ง 4  มุมมองนั้นมีการดำเนินการ  4 ขั้นตอนคือ
    1) กำหนดวัตถุประสงค์
    2) กำหนดตัวชี้วัดเพื่อตรวจสอบกระบวนการตามวัตถุประสงค์
    3) กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
    4) กำหนดแผนงาน  โครงการหรือกิจกรรมที่องค์กรจะจัดทำเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนด

2. วัตถุประสงค์ของโรงเรียน
                วัตถุประสงค์ของโรงเรียน  หมายถึง  ภาพความสำเร็จของโรงเรียน  ได้แก่ศักยภาพของนักเรียน  สมรรถนะของครู  สมรรถนะของผู้บริหาร  คุณภาพของโรงเรียน 
และการยอมรับการมส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน
                คุณภาพของนักเรียน  หมายถึง  นักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้  รักการอ่านและการค้นคว้า  สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  เป็นคนดีมีคุณธรรม  รู้จักคิด  วิเคราะห์  มีทักษะการดำรงชีวิต
ในสังคมยุคใหม่  ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงต่อเนื่องตลอดชีวิต  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ สร้างงาน   สร้างอาชีพโดยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สามารถนำเสนอผลงานได้อย่างสร้างสรรค์  สืบสานวิถีวัฒนธรรมไทยอย่างมั่นใจในตนเอง  เป็นคนดีคนเก่าอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข
                สมรรถนะของครู  หมายถึง  ครูมีทักษะวิชาชีพในการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
เหมาะสมกับนักเรียน  มีความกระตือรือร้น  สนใจ  ใส่ใจ  ดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองตามศักยภาพอย่างเต็มกำลังความสามารถ
                สมรรถนะผู้บริหาร  หมายถึง  ผู้บริหารเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่ดี      มีความรู้  ความสามารถในการพัฒนาวิชาการ  หลักสูตร 
นวัตกรรมและกระบวนการเรียนรู้  ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน  โดยอาศัสยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
                คุณภาพของโรงเรียน  หมายถึง  การจัดการศึกษาจนเกิดผลผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น  แข่งขันได้ในระดับสากล  ผู้เรียนมีคุณภาพมาตรบานชาติ 
สามารถพัฒนาสู่มาตรฐานสากล               บนพื้นฐานของความเป็นไทย  มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและมีความเป็นประชาธิปไตย
                การยอมรับและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน  หมายถึง  ผู้ปกครองให้การยอมรับ  เชื่อถือ     มีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของและสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียน
3. ภาระกิจโรงเรียน
                โครงสร้างโรงเรียน  หมายถึง  ขอบข่ายและภารกิจของโรงเรียน  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 39 
ให้กระทรวงศึกษาธิการกระจ่ายอำนาจการบริหารจัดการ  การศึกษาทั้งด้านวิชาการ  งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  และการบริหารทั่วไป
                การบริหารวิชาการ  หมายถึง  การบริหารจัดการทางด้านวิชชาการภายในและภายนอกโรงเรียน  ได้แก่  การพัฒนาสาระหลักสูตรสถานศึกษาและการหลักสูตรท้องถิ่น 
การวางแผนด้านการวิชาการ  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  การวัดผล  ประเมินผล  การวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งการเรียนรู้ 
การนิเทศการศึกษา การแนะแนว  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  การส่งเสริมชุมชนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ  การประสานความร่วมมิใน
การพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น  การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีในการศึกษา
                การบริหารงบประมาณ  หมายถึง  การบริหารจัดการโรงเรียนในด้านการจัดทำแผนงบประมาณ        และคำขอตั้งงบประมาณ  การจัดทำแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณ      ที่ได้รับจัดสรร  การขอโอนและการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ             การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้
งบประมาณ  การใช้ผลผลิตจางบประมาร  การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา  การวางแผนพัสดุ  การกำหนดรูปแบบรายการ     
   หรือลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์  หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้เงินงบประมาณ  การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทำ  จัดหาพัสดุควบคุมดูแล  บำรุงรักษาเงิน 
การเก็บรักษาและจำหน่ายพัสดุ  การจัดหาผลประโยชน์จาทรัพย์สิน  การเบิกเงินจากคลัง  การรับเงิน  การเก็บรักษาเงินและการจ่ายเงินการนจำเงินส่งคลัง  การจัดทำบัญชีการเงิน 
การจัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงิน  การจัดทำหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี  ทะเบียน       และรายงาน
                การบริหารงานบุคคล  หมายถึง  การบริหารจัดการโรงเรียนในด้านอัตรากำลัง  การปรับเปลี่ยนตำแหน่ง  การเลื่อนขั้นเงินเดือน  การลา  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
การดำเนินการทางวินัย  การจัดทำทะเบียนประวัติ  การส่งเสริมวิทยฐานะ  มาตรบานวิชาชีพ  จรรยาบรรณวิชาชีพ  การขอรับใบอนุญาต  และ   การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
                การบริหารทั่วไป  หมายถึง  การบริหารจัดการโรงเรียนในด้านการพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายสถานศึกษา 
การวางแผนการบริหารการศึกษา  งานวิจัย     เพื่อพัฒนานโยบายและแผน  การจัดการระบบการบริหารและการพัฒนาองค์กร  การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน  งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
การดำเนินงานธุรการ  การดูแลอาคารสถานที่  และสภาพแวดล้อม  การจัดทำสำมะโนผู้เรียน  การรับนักเรียน  การนำเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้ง  ยุบ  รวม  หรือ  เลิกสถานศึกษา 
การประสานการจัดการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และตามอัธยาศัย  การระดมทรัพยากร   เพื่อการศึกษา  การทัศนศึกษา  งานกิจการนักเรียน  การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
การส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล  ชุมชน  องค์กร  หน่วยงานและสถานบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา  การประสานราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 
การายงานผลการปฏิบัติงาน  การจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน  และแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน
4. กลยุทธ์การดำเนินการ
                กลยุทธ์การดำเนินการ  หมายถึง  กลยุทธ์ของโรงเรียน  ได้แก่  แนวทาง  วิธีการสร้างพลังขับเคลื่อนให้โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่ดี  การพัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการจัดการเรียนรู้  การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร  การเพิ่มสมรรถนะของโรงเรียน  การระดมสรรพกำลังและเครือข่ายอุปถัมภ์
               การสร้างพลังขับเคลื่อนให้โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่ดี  คล่องตัวมีประสิทธิภาพส่งผลให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพ  มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม
               การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ  ให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ความสามารถ  คุณลักษณะที่พึงประสงค์และทักษะการดำรงชีวิตได
้ตามศักยภาพ
               การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีทักษะวิชาชีพ  สวามารถจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
               การเพิ่มสมรรถนะของโรงเรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้และบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน
               การระดมสรรพกำลัง  สร้างระบบเครือข่ายอุปถัมภ์การศึกษาที่เข้มแข็ง  อันเกิดจากพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน  องค์กร  ประชาสังคม  ในรูปแบบของผู้อุปถัมภ์
และผู้ร่วมคิด  ร่วมปฏิบัติพัฒนา
5. เงื่อนไขความสำเร็จ
เงื่อนไขความสำเร็จ  หมายถึง  วีการและสภาพการดำเนินงานของโรงเรียนที่ส่งผลต่อความสำเร็จ  ได้แก่  คุณลักษณะของนักเรียน  กระบวนการการจัดการศึกษาภายในโรงเรียน 
การเรียนรู้และการพัฒนา  งบประมาณและทรัพยากร  คุณลักษะของนักเรียน  หมายถึง  นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการเรียนรู้  มีนิสัยใฝ่รู้เรียนเป็น  มีความสมารถในการคิดวิเคราะห์  นักเรียนมีทักษะในการดำรงชีวิต  มีคุณธรรม  มั่นใจในตนเอง  กล้าแสดงออก  มีความเป็นไทย 
   มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมไทย  และภูมิปัญญาท้องถิ่น
             กระบวนการจัดการศึกษาภายในโรงเรียน  หมายถึง  โรงเรียนมีบรรยากาศและวัฒนธรรมการปฏิบัติงานแลกัลยามิตร 
ผนึกกำลังสร้างสรรค์และร่วมรับผิดชอบ  มีเอกลักษณ์โดนเด่น  โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา  สร้างโอกาสและดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ให้บริการทางการศึกษาได้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 
จัดบูรณาการกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนที่ยืดหยุ่น  เน้นการบูรณาการเรียนรู้และดำรงชีวิต  จัดระบบการประกันคุณภาพ  เพิ่มระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาสูงขึ้น 
เป็นที่ยอมรับของชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
             การเรียนรู้และพัฒนา  หมายถึง  ครู ผู้บริหาร  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  บุคลากร ทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความสามารถและจิตวิญญาณในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเพิ่มศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษางบประมาณและทรัพยากร  หมายถึง  โรงเรียนมีระบบภาคีเครือข่าย  ผู้เชี่ยวชาญ พี่เลี่ยงศึกษานิเทศก์  ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
มีทำทรัพยากรที่เหมาะสม  ใช้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
      " งานสารสนเทศ "
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
137 หมู่ 6 ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130

โทร. 045-481168 Fax. 045-482440
E-mail : mtkspm29@hotmail.com